Dat het anders kan

Overwegingen bij een “why” van nieuw cultuurbeleid

door Geert Drion

We zitten middenin een herijking van het cultuurbeleid. De minister, de Raad voor Cultuur, de grote fondsen en de overheden zoeken naar een nieuwe onderbouwing van het publieke belang van kunst en cultuur, manoeuvrerend in de culturele spanningen van onze tijd.

Dat leidt tot vinnige discussies, waarin het belang van de kunsten en het belang van diversiteit en inclusie tegenover elkaar lijken te staan. Kan die impasse worden doorbroken? Er is een aanknopingspunt, waarmee het cultuurbeleid terugkomt in het hart van de publieke zaak, aan de basis van de open samenleving. De sector kan daar zélf verantwoordelijkheid voor nemen.

Waarom is cultuur een publieke zaak? Die vraag beantwoorden is in de huidige tijd misschien wel moeilijker dan ooit. Dat komt doordat de ideeën waarop de inrichting van het naoorlogse cultuurstelsel in ons land werd gebaseerd, zijn gaan wankelen. ‘Beschaving’ als wenkend humanistisch perspectief waartoe burgers en samenlevingen zich kunnen verheffen heeft veel van haar vanzelfsprekendheid verloren. Nieuwe technologieën hebben de individualisering en vermarkting van ‘smaak’ in een stroomversnelling gebracht. Globalisering, post-kolonialisme en de culturele pluriformiteit van de moderne samenleving veranderen het perspectief op cultuur en identiteit. Oorlog, armoede, pandemie en de uitputting van hulpbronnen geven een toenemend gevoel van kwetsbaarheid en crisis. En ook de opkomst van neoliberale bestuursstijlen en veranderende opvattingen over wat een publieke ruimte vermag en wat daarvoor de collectieve verantwoordelijkheden zijn, hebben hun stempel op het discours over de publieke zaak van cultuur gedrukt.

Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de perfect storm waarin de legitimering van het cultuurbeleid zich bevindt. Maar op de achtergrond speelt – en dit is belangrijk – ook een dieper, ondermijnend probleem. En dat is het fundamentele inzicht (dat sinds de sociologische ‘deconstructie’ van cultuur onomkeerbaar heeft wortel geschoten), dat elk oordeel over cultuur onvermijdelijk zélf cultureel is. “Wie spreekt hier” is de eerste vraag die in elk debat over cultuur wordt gesteld. Zo raakt het cultuurdebat verdeeld langs culturele breuklijnen.

De impasse in het debat die hierdoor is ontstaan, wordt in academische kring wel aangeduid als de overgang van ‘democratiseren van cultuur’ (beschaving en verheffing), naar ‘culturele democratie’: het besef dat de nieuwe culturele stemmen die door het huidige stelsel niet worden ‘gezien’ een gelijke kans moeten krijgen om zich vertegenwoordigd te voelen en zich te ontwikkelen. In de afgelopen periode werd dit bijvoorbeeld zichtbaar in de steeds striktere toepassing van de code Diversiteit & Inclusie.

Op het eerste gezicht lijkt ‘culturele democratie’ een goede grondslag voor een nieuw cultuurbeleid. Het spreekt immers tot het hart: gelijkheid, democratie en ontplooiing. Maar er zit een addertje onder het gras.

Achter de roep om culturele democratie als doel van cultuurbeleid sluimert namelijk een specifieke opvatting over cultuur en democratie: dat cultuur samenvalt met identiteit. Culturele democratie is dan vooral een representatie van identiteiten in het stelsel. Maar het cultuurbeleid baseren op representatie van identiteit is om drie goede redenen problematisch. In de eerste plaats omdat het beleid dan wordt ingericht langs de lijnen van verschillen, wat onvermijdelijk leidt tot een eindeloze regressie in steeds kleinere categorieën. De tekenen daarvan zijn zichtbaar in het gesprek over nieuwe afwegingskaders van de grote fondsen en de Raad voor Cultuur. In de tweede plaats omdat het stelsel eenvoudig niet kan samenvallen met alle cultuur zonder krachteloos te worden in een oeverloze verdunning. En in de derde plaats (en dit is het springende punt) omdat uit het zicht verdwijnt dat identiteiten veranderen en welke rol juist verbeelding en de kunsten daarin kunnen spelen.

De afgelopen periode hebben zich op het breukvlak tussen democratiseren van cultuur en culturele democratie nieuwe benaderingen aangediend die een ander cultuurbegrip hanteren.[1] Die nieuwe benaderingen hebben gemeen dat zij de focus leggen op hoe mensen cultureel interacteren, dat wil zeggen: hoe betekenissen, waarden, symbolen en identiteiten veranderen – en hoe die veranderingsprocessen kunnen worden gefaciliteerd of gearrangeerd.[2] Het is interessant dat deze ‘procesbenaderingen’ van cultuur andere beelden oproepen over de publieke zaak van cultuur. Niet verheffing en ook niet identiteit staat centraal, maar ontmoeting, schuring en ontwikkeling. Daarmee komt cultuur in het hart van de publieke zaak: aan de basis van het inrichten van de open samenleving.

Daar ligt een kansrijk aanknopingspunt voor nieuw cultuurbeleid, waarin het sociale en het liberale dat aan veel politieke partijen en idealen ten grondslag ligt, bij elkaar kan komen. Hoe zou dat eruit kunnen zien?

Een voorschot nemend: het blijkt dat het arrangeren van ontmoeting, schuring en ontwikkeling vraagt om een andere financiering en regie op het grensvlak tussen formele en informele netwerken. Vier elementen lijken daarbij steeds terug te komen:

  • Knooppunten die adaptief zijn verbonden met de lokale samenleving en die kunnen aansluiten, uitdagen, verbeelden en betekenen;
  • Lokale netwerken en ketens die vertrouwen, ontwikkelkracht, wendbaarheid en brede relevantie genereren;
  • Lokale vrije ruimte en vrij budget: voor makers, experiment, tegencultuur en informele netwerken;
  • Gezamenlijke richting in het lokale ecosysteem waarin gemeenschappelijke taal, doelen, ontwikkeling en evaluatie tot leven komen.

Met deze bouwstenen wordt op allerlei plaatsen al geëxperimenteerd, maar het ontbreekt aan doorzettingsmacht en vertrouwen.

Dat komt niet alleen door een impasse in de legitimering van cultuurbeleid. Ook strategische redenen spelen een rol: de retoriek van cultuurpolitiek en de inrichting van het stelsel hebben ieder hun eigen, krachtige dynamiek.

Want als er één ding duidelijk is geworden sinds de opkomst van het persoonlijke in het politieke discours, dan is het wel dat ‘het politieke’ en ‘het culturele’ in een innige retorische verstrengeling verkeren. Culture wars zijn sinds de 60er jaren aan de orde van de dag, en zijn nu misschien heviger dan ooit. Dat beperkt de politieke ruimte om te pleiten voor open uitkomsten en verbeelding als democratische basiswaarde.

En bovendien hebben we te maken met een steeds sterker gesystematiseerd, geïnstitutionaliseerd, op verantwoording gericht stelsel dat zijn eigen voortbestaan genereert. Er is een ‘kleine revolutie’[3] nodig als we ruimte willen maken voor nieuwe processen en verbindingen, met meer mogelijkheden voor een brede groep makers, en een goed beheer van uitnodigende netwerken en ontmoetingsplekken in het middenveld. Dat vraagt om het verbreden van de blik, zodat het gehele palet van cultureel leven in beeld is – en het publieke beleid daar in kan worden gepositioneerd. Een zelfbewust (makers)veld dat samen optrekt met landelijke én lokale bestuurders is daarvoor een eerste, onmisbare stap.

Tot slot: het belang van de kunsten – dat in de toenemende ‘instrumentalisering’ van het cultuurbeleid steeds meer naar de achtergrond lijkt geraakt. Kunstenaars vernieuwen het verbeeldende vocabulaire van de samenleving en scheppen steeds opnieuw een inspirerende, uitdagende en wonderbaarlijke bewegwijzering in het culturele speelveld. Daarmee openen kunstenaars de ’onderstromen’ in de samenleving voor nieuwe, betekenisvolle verhalen en ervaringen. Om dat te kunnen, zijn kunstenaars noodzakelijkerwijs ook de hoeders en de gidsen van hun discipline, en van de geïntegreerde vaardigheden die daarmee samenhangen. En tot slot zijn kunstenaars ‘spelers’: met hun kunstenaars-mindset kunnen zij nieuwe manieren ontwikkelen om verbeeldend en speels aan te sluiten bij de ander en de omgeving – en daarop vervolgens weer verbeeldend te reflecteren. En: cultuureducatie ontsluit juist die vaardigheden voor jonge mensen – en daarmee voor de open samenleving van de toekomst.

Wie is er bang voor de open samenleving? is een relevante, krachtige vraag, precies in het hart van de publieke zaak. Een vraag ook die de polariserende, retorische patstellingen waarin het cultuurbeleid verkeert op een krachtige manier in een ander frame plaatst. Het is niet voor niets dat autocratische regimes het speelveld voor humor, ambiguïteit, verbeelding en de kunsten beperken en verbannen: kunnen ervaren dat het anders kan is immers niet in het belang van een gesloten samenleving. Maar het is wel essentieel voor een vrije, veerkrachtige, sociale en open samenleving. Ons cultuurbeleid kan daarin, juist in deze tijd, een nieuw draagvlak en slagkracht vinden, nodig om de impasse in het beleid én die in het stelsel te doorbreken. De sector kan daarin zelf het voortouw nemen.

Is het tijd voor een gezamenlijk manifest?

Geert Drion (1960) is beleids- en organisatieadviseur en publicist. De afgelopen drie jaar was hij ontwikkelaar en projectleider van het landelijke project Vier Proeftuinen Cultureel Vermogen. Momenteel werkt hij aan een bundel voor de EU over Cultural Governance en aan een proefschrift aan de Rijksuniversiteit Groningen over een nieuwe legitimering van cultuurbeleid.[1] Bijvoorbeeld: Cultural commons (Pascal Gielen); Cultural capability (Nick Wilson), Cultural ecosystems (John Holden); Thirdspace (Edward Soja). Zie ook: The Dynamics of Culture (Geert Drion, najaar 2023).

[2] Zie: Towards a Theory and Practice of Cultural Communication (Drion 2022).

[3] Zie ook: Renée Steenbergen (2023): De Kunst van Anders – 6 voorstellen voor culturele innovatie.

The Impact of Covid-19 on Harmony, Fanfare and Brassband Music (HaFaBra)

By Ruben Gjaltema

In this project I have looked into the impact of corona on HaFaBra (Harmony, Fanfare and Brassband) music in the Netherlands. More specifically I’ve looked at how Covid-19 (as a whole) changed the way music is made, and what this entails for the future (seeing this form of music is grounded in live performance). A major problem is that the varying Covid-19 measures and lockdowns have made it difficult to meet to practice or perform, especially in large numbers. This also meant that the specific scores written for harmony, fanfare, and brassbands couldn’t be played in the same way as before. Professional orchestras in the Netherlands have sidestepped this problem by dividing the different sections and arranging concerts per section. In the last three months, various concerts have been given by the brass section of the Royal Concertgebouw Orchestra (especially small brass), and the flugel-horn section of the Orkest Koninklijke Marechaussee. Moreover, various new ensembles have been established during the pandemic. The interviews with Peter Kleine Schaars, Pieter Gjaltema and Durk Krol reveal that within the HaFaBra music market new compositions are released, specifically for these new ensembles. What does this mean for the future of HaFaBra?

Being an Independent Musician During a Pandemic

By Ryan Oldenburger

Even in ‘normal’ times, the  music industry can be an uncertain place for many independent artists. This is especially true for young artists that are trying to gain a foothold in an industry that can feel inaccessible and is founded on the further strengthening of already established reputations. But now with the COVID-19 pandemic raging around the world, many starting artists are feeling completely lost. The pandemic has stripped them of many of the ways they could otherwise market themselves and to get their music heard, and has made finding a lasting place in the industry even more difficult.

In this video, I examine the effect the crisis has had on upcoming, independent musicians, and whether or not it influenced their creative process and overall mindset regarding being a musician. Furthermore, I will discuss strategies that musicians can employ in order to market themselves regardless of the pandemic, and how streaming ‘levels the playing field’ for new artists that want to be heard, be that a positive or a negative. Finally, I will talk about the at times ‘touchy’ subject of monetization, and point out various methods that independent artists can utilize to still earn some money off of their work.

All of these topics will be discussed in reference to existing literature, plus an interview I did with one such independent artist, Andrew Fernandez. Andrew spearheads his own project Data Kiss, whilst also being a full-time member of the Groningen-based, indie-pop band No Shame Rosé. His personal insights are very telling and truly encapsulate how many musicians have felt during this pandemic.

This video is meant mostly for upcoming, independent artists (musicians, producers, etc.) who are trying to find ways to thrive and build a successful career, despite the current external factors.

Showtime in the Stay-at-Home Era: How a South-Korean label and boy band are pioneering online music gigs

By Dana Sasu

On January 22, 2020, HYBE Corporation, a recent rebrand of the South-Korean music and entertainment company Big Hit Entertainment, announced the schedule for the worldwide concert tour Map of the Soul Tour, headlined by K-Pop boy band BTS. The tour was supposed to kick-off on April 11 at the Seoul Olympic Stadium in Seoul, South Korea, and then travel to venues all over the globe. We all know what happened since. A global health crisis broke out and the tour was cancelled.

In this blog post, I look at how HYBE Corporation and their most famous act, BTS, responded to the challenges faced by the music and entertainment industry due to the Covid-19 pandemic. How to survive in a time when performing in front of an audience is no longer a given and travelling restrictions have made touring impossible? How to absorb the loss of the important revenue source of selling tickets for live music, or the loss of the collective fan experience that a concert can offer? The example of HYBE and BTS shows how some brands and bands in the industry have used the pandemic to further invest in virtual concepts for performing music and for engaging with fans. Concepts that may have a lasting impact on the industry, even as societies are slowly opening up again and live concerts with audiences are once again taking place.

First Endeavor: Bang Bang Con

For many artists in the music industry, online presence is an afterthought, but the seven-member K-Pop group BTS has always been comfortably at home on the internet. In their journey through the years – BTS was formed in 2010 and debuted in 2013– the boy band has steadily built up an enormous online following. At the moment, the group’s Twitter page (the platform they use the most when posting personal content) has 37,6 million followers. Their label HYBE Corporation has equally always been online minded. The Korean music industry is highly competitive, and it is fair to say that the company’s success at a global level is not only the result of the content it provides, but also of the many media – online and offline – it utilizes to disseminate this content.

In an interview with Rolling Stone India, HYBE’s Global CEO Lenzo Yoon recently explained that the company’s marketing strategy is to assure the fans’ easy access to content: “We have a principle: ‘content and fans matter the most.’ We try to understand fans, proactively provide what fans want, and improve the quality of contents based on high standards. At the same time, we constantly think about the types, delivery methods, and technologies so that fans could experience our contents more pleasantly in their daily lives.”

Fast-forward to April 2020, when HYBE came up with the idea of Bang Bang Con, a special free online streaming event of BTS’s previous concerts and fan-meetings. It was set to last for two days, during which fans could enjoy a streaming marathon of eight concerts, four per each day. There were in-between concerts   ‘Guide Videos‘ where the seven members came up with tips for enjoying the streaming event: drinks, snacks, stretching break, dancing time, singing time and getting the family and friends involved (pets were not forgotten). The event recorded 2.24 concurrent million viewers and an overall count of 50 million clicks for its two days of online attendance. The event was free of cost and it was accessible via the group’s official YouTube account, BANGTANTV.

A special role in the virtual concerts and online get-togethers was assigned to the so-called ‘ARMY Bomb’, the band’s ‘official’ light-stick that is named after the collective self-identity of their fans as ARMY. In ‘normal times’ the ARMY Bomb, which has a Bluetooth feature through which its light syncs up with the beat of BTS’s songs, was an important feature at live concerts. They can be controlled by the staging team so they sync up and generate large-scale texts that light up the arena.

During the streaming event the ARMY Bombs could be activated at home, with the result that millions of ARMY Bombs around the world were synced up to the beat of the songs featured throughout the stream.   

Next endeavors
A few months later, on June 14 2020, celebrating seven years since the band’s first musical release, BTS hosted Bang Bang Con The Live. This event was their first paid online concert, selling 756.000 tickets to viewers in 107 countries (The Diplomat). The online concert was available for live streaming via the platform Weverse, an online space designed by HYBE (Big Hit Entertainment at the time). It presents a Twitter-like format where artists can post images, videos, texts or respond to fans’ posts. Beside this, it also acts as a streaming platform, creating a space similar to YouTube, which displays artists’ music videos or other video contents. The app’s developers also plan to include a live feature, through which artists could start live videos on their own.

Later in 2020, on October 10 and October 11, BTS took part in another paid online concert, where they promoted their latest released album Map of the Soul: 7 (initially meant to be promoted during the tour that was canceled). This event was technologically and logistically even more complex than their previous online events. During the two days of concerts, 993.000 fans from 191 different regions around the world (Soompi) witnessed performances which included the use of augmented reality and extended reality software and hardware spectrums.

The concert itself was held at Seoul’s Olympic Gymnastics Arena, while fans had access to a multi-viewing streaming service which allowed them to enjoy the event by choosing between six different camera angles. (Aju Business Daily). 

In June 2021, the band took part in Muster Sowoozoo, a paid two-day live streaming concert event, celebrating the band’s eight years since their debut. While streamed on Weverse, the concert was hosted out-doors, in front of Seoul’s Jamsil Olympic Stadium and the seven members were backed up (literally) by a screen which displayed their online audience. In a similar way, the ‘on-site audience’ was made-up of screens, decorated on top with the ARMY Bomb light sticks, which showed fans who took part at the live stream. The virtual show was held on June 13 and June 14 and it garnered 1.33 million paid viewers from across 195 countries (Indian Express), more than the band’s previous online concerts.

The seven members of BTS are ‘backed up’ by their fans via technological means.

More than just concerts
Questions still remain whether the technology of streaming concerts will be further developed once the pandemic is over. But given the success of the two online concerts headlined by BTS, it seems that HYBE is fully dedicated to improving their services when providing innovative technological solutions to the online demand of content. This may lead to a new trend within the South Korean entertainment industry, as it looks like more and more companies are willing to adopt the live streaming formula. And the success that HYBE and BTS are having with their innovative live streaming concerts has not go unnoticed outside the music and entertainment industry. In fact, it caused the South Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism to invest into the construction of a concert hall designed specifically for hosting online concerts. This initiative is meant to support artists coming from small or medium-sized labels and indie musicians who do not have the financial possibilities of hosting online events (Aju Business Daily).

HYBE itself is currently heavily invested in improving their online platform, Weverse, which it sees as being more than a communication platform. Ultimately, the company is focusing on an undergoing process of turning the platform into an all-inclusive “virtuous ecosystem”: a social media network, music and video streaming platform, online shop, online magazine and environment for live music experiences all wrapped into one digital environment; easy to access for everyone but tailored to the fans’ different technological resources, media and music preferences (Rolling Stones India).

This points to a possible future, where the online space will become like a second home for live performing events. HYBE may play an important role here – and not for South Korea only. The company recently merged with American company Ithaca Holdings in a $1 billion deal, expressing the desire to make their presence known within the world’s largest music industry (Variety). Will this eventually have a worldwide impact on the emerging online streaming culture of concerts? It might be, as HYBE accepts artists from all countries to join Weverse. Only time can tell whether live streaming concerts will still be around after the pandemic ends. But if that is the case, HYBE will have a large share in its future, and as such in the future of the music industry in general.

Works Cited

“CONNECT, BTS.” BTS Wiki, bts.fandom.com/wiki/CONNECT,_BTS. Accessed 7 June 2021.

“BTS Muster Sowoozoo 2021: BTS Earns over $71 Million, Fan Event Breaks Viewership Record.” The Indian Express, 16 June 2021, indianexpress.com/article/entertainment/music/bts-muster-sowoozoo-2021-bts-earns-72-million-dollars-two-day-fan-event/. Accessed June 25 2021.

Chakraborty, Riddhi, and Divyansha Dongre. “The A to Z of HYBE Corporation: How the South Korean Entertainment Giant Is Taking Over the Music Industry.” Rolling Stones India, 8 May 2021, rollingstoneindia.com/the-a-to-z-of-hybe-corporation-how-the-south-korean-entertainment-giant-is-taking-over-the-music-industry/ . Accessed 25 June 2021.

Halperin, Shirley, and Patrick Frater. “BTS Label Owner HYBE Merges With Scooter Braun’s Ithaca Holdings for $1 Billion (EXCLUSIVE).” Variety, Variety, 5 Apr. 2021, variety.com/2021/music/news/hybe-merges-ithaca-holdings-scooter-braun-bts-1234943092/. Accessed June 25 2021.

Lim, Chang-won. “K-Pop Band BTS to Use up-to-Date Technologies for Online Concert in October.” AJU Business Daily, 29 Sept. 2020, ajudaily.com/view/20200929125221098. Accessed 25 June 2021.

S.P. (alias). “BTS Draws Nearly 1 Million Viewers With Online Concert ‘BTS Map Of The Soul ON:E.’” Soompi, Soompi, 12 Oct. 2020, soompi.com/article/1431059wpp/bts-draws-nearly-1-million-viewers-with-online-concert-bts-map-of-the-soul-one. Accessed 25 June 2021.

Vandenberg, Layne. “K-Pop Leads With ‘Contactless’ Concerts.” – The Diplomat, For The Diplomat, 16 July 2020, thediplomat.com/2020/07/k-pop-leads-with-contactless-concerts/. Accessed 25 June 2021.

Arts and Humanities in Times of Corona – The Sequel

by Roel Griffioen

This time a year ago, this blog published contributions written by students for the course ‘Arts and Humanities in Times of Corona’, which was designed rather ad hoc as a substitute for the MA internship at a moment that institutions had to close their doors, cultural agendas were wiped clean and the pandemic was still relatively new but already seemed to last forever. The idea was to help students, as a substitute for work experience that cannot actually be replicated or simulated, to orientate themselves in the professional field in which they will operate after their studies. At the same time, the course aimed to assess the aesthetic, social, political and economic impact of the pandemic by collaboratively studying texts and analysing cultural products. 

At the time, it was hard to foresee that a year later, life would still be dominated by Covid-19; that academic education would still be (largely) digital and remote; that cultural life had still not fully taken off; that, in fact, culture would still be primarily consumed through screens. It was equally difficult to foresee that due to these circumstances a rerun of this course would be necessary.

In this edition too, we want to use this blog to showcase a number of student contributions. Written blog posts, but also – and this is a first for this platform – videos. Some students chose to reflect on concepts that have been covered in class, such as crisis, mobility, precarity, or commoning. Others have chosen a more practice oriented subject, or selected one particular case study to discuss in detail. Together with last year’s student contributions, that can still be found on this blog, the texts and videos form a valuable cross-section of thinking about art, culture and cultural work in times of pandemic.

Cultuur van en voor iedereen

Van rechten naar mogelijkheden

Door Geert Drion

“Cultuur van en voor iedereen” was de afgelopen kabinetsperiode het uitgangspunt van de minister. Op het eerste gezicht past die slogan goed bij het nieuwe begrip “culturele democratie” dat steeds vaker opduikt, vooral in relatie tot de “inclusiviteit” en “herijking van het stelsel”. Geert Drion waarschuwt voor een verborgen misverstand.

Continue reading “Cultuur van en voor iedereen”

Corona turns Public Culture into a OnlyFans zone

By Quirijn van den Hoogen

It is generally acknowledged that the cultural sector was hit extremely hard by the Corona pandemic. Around the globe, public life came to a standstill and cultural facilities were shut down: libraries and museums, the musical theatres of West End, pop music festivals, and amateur culture such as choir rehearsals, were all impossible because of social distancing rules. All three spheres of what British policy researcher John Holden denotes as cultural ecologies, came to a standstill: the publicly funded, the commercial, and the homegrown culture. Those institutions that have re-opened, such as the museums in Rome this week, can only receive a small fraction of the visitor numbers of before 2020.

Continue reading “Corona turns Public Culture into a OnlyFans zone”

Arts and Humanities in the Times of the Corona Crisis The Role of Cultural Institutions

By Tooka Taheri

The museum, as an architectural typology, has its roots in the art collection which was typical of Renaissance Italy and its fascination with the past and products of antiquity. [1] However, it can be argued that its function as a cultural institution and a public service only began during the Enlightenment era. Prior to the 18th century, such collections were private and exclusive. Their aim was primarily due to their aesthetic value; for the pleasure and entertainment of the aristocracy and the wealthy. [2] In accordance with their enlightenment ideology, these private collections were opened to serve the general public. Thus, the museum was born: a building, renamed after the Greek ‘mouseion’ -μουσείο- , in which objects of historical, scientific, artistic, or cultural interest are stored and exhibited. A prominent and early example is when Sir Hans Sloane donated his collection to the British government in 1753, with the note that it should be exhibited to all the people of Britain. This resulted in the construction of the British Museum, open and free to all.

This change of ownership, from private collections to public, had consequences, resulting in the typology becoming a cornerstone of public and civic life. Since its conception, the significance of the museum has only increased. Many of them are compelling works of architecture, designed by the world’s most renowned architects and designers. H. P. Berlage’s Kuntsmuseum in The Hague and Zaha Hadid’s The Maxxi National Museum in Rome are just a few notable examples. This both reflects and expands upon the institute’s credibility and prominence within the city and society. Furthermore, the museum has the power to influence and regenerate the urban fabric, as the Guggenheim Museum in Bilbao and Tate Modern in London have done. Perhaps even more crucially, the museum is the conductor and curator of the individual’s particular experience of art in its many forms. This is supported by Anne de Haij, strategic advisor at Kunstmuseum The Hague, who mentioned the value a museum can have for people and for a community. She considers the cultural institutions as ‘vital for the mental and emotional health of our society.’ [3]

This significant position then comes to the fore at a time of the global pandemic. A situation which has had widespread drastic effects. However, at a time of great anxiety and difficulty, museums were forced to close their doors to the public. While a necessary move to protect the health of the population, it offers a sensible opportunity to ponder on the response of this cultural institution during this trying time as well as its role in society.

While the museum was physically absent from public and individual life, much like many other forms of interaction during the coronacrisis, there was a very strong digital presence. Online exhibitions, virtual tours, and a stronger presence on social media platforms became the new norm, practiced by many. From the National Theatre to the Royal Opera House, there are many institutes that have contributed their content online free of charge. [4]


The artist Olafur Eliasson’s exhibition ‘In Real Life’ at Tate Modern is one instance among many of the immersive and collective experience which would not have been possible in a digital format.

This trajectory towards digital means, which has been hastened due to the current crisis, is by no means a novel initiative. As far back as 2005 the British Museum boasted of its partnership with Google, which brought forth the possibility to view 5000 if its objects online. [5] It cannot be denied that digital content has the potential to reach an audience that far exceeds the boundaries of any physical building. The director of the British Museum at the time exclaimed how ‘that Enlightenment fantasy, about 25 years ago became an internet possibility, and today, thanks to the Google Cultural Institute, it is a practical reality.’ [6] There are numerous benefits in having this digital platform. Its availability and accessibility fulfill some of the institute’s roles; both in terms of education and research as well as merely entertainment and curiosity. In this way it does perform the Enlightenment’s aspiration to bring art and education to the general public which is at the root of the museum’s conception.

It would perhaps be apt to ponder on whether this move towards online platforms has rendered the cultural institute’s physical entity as superfluous. Yet, in certain places museums are slowly opening their doors, mindful of protective measures to ensure the health of their staff and visitors. It is again possible to look around The Kunstmuseum, and The National Gallery in London will showcase its collection to the public once more. It would be mistake to portray their role as merely a tool for educational purposes. Museums are also about the experience of art, within the space, at a given time. The immersive quality of certain exhibits is intertwined with the experience of the space. To reiterate Robert Oosterhuis, research coordinator at the Dutch Ministry of Education, Culture and Science: these virtual and digital contents are no substitute to art and the experience it provides up close.[7]

The coronavirus pandemic has resulted in an increase in this interaction between individuals and the museum’s online content. Traffic on the British Museum’s website is now three times higher than before the crisis.[8] However, this does not translate to a replacement or substitution of the museum experience. It rather addresses a more urgent and humane need within society during the current crisis. A study of the cultural field in Turkey during the pandemic accentuates how this online presence of cultural institutions ‘have offered people the sense of hope and unity they need’. [9] The document affirms the role that culture and arts have in dealing with the difficulties of the global crisis and refers to them as ‘one of the great uniting and healing powers for the public.’

Therefore, it can be said that the role of the museum as an institute is manifold and applies at various scales. From education, research, and entertainment on an individual level to the scale of the community and the city as a whole. While digital and online content are of value, and have offered a significant and necessary opportunity during the coronavirus crisis, it only provides a partial fulfillment of a museum’s role in society at best. It is not a replacement for the experience of the arts.

Sources

[1] Pevsner, Nikolaus. (1976) A History of Building Types. London: Thames and Hudson

[2] Newhouse, Victoria. (1998) Towards a New Museum.  The University of Michigan: Monacelli Press.

[3] Interview with Anne de Haij

[4] https://www.culturalpolicies.net/covid-19/online-initiatives/

[5]https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/12/british-museum-google-cultural-institute-virtual-tour

[6] Ibid.

[7]Interview with Robert Oosterhuis

[8]https://www.euronews.com/2020/04/16/locked-down-europeans-flock-to-british-museum-s-online-collections

[9]The Uniting Power of Art and Needs of the Cultural Field During the Pandemic

Humanities overcoming crises

By Elisabetta Cuccaro

The Covid-19 outbreak is a crisis that is showing us the true face of our society: the virus, in itself so ‘democratic’ -everybody can get it and die because of it-, reveals with crude realism the inequalities present in our times. The most vulnerable categories are suffering the most, their precarity enhanced. How can you stay home, if you have none? How can you wash your hands, if there is no water? We could say that the health crisis provoked by the virus is actually a symptom or an indicator of a deeper crisis. We call it ecological crisis, doomily summarized as climate change.

Of course, looking at this bigger crisis which is threatening our own survival as a species, the question that spontaneously arises is: what are the causes of climate change? How can we mitigate it (we are already so far that it is unavoidable)? Science is warning us since a very long time: “In 1972, Limits to Growth was published as the first worldwide report on the human environment. […] The report stated that if human habits did not change, industrial production did not revolutionize, and ecological concerns were not embedded in business models, the limits of the Earth’s resources would be reached in the next 50 to 100 years” [1].

Evidently, things did not take a different path: not only our habits did not drastically change, but also the very denial of the problem has been ongoing: “Faced with a crisis that threatens our survival as a species, our entire culture is continuing to do the very thing that caused the crisis, only with an extra dose of elbow grease behind it” [2]. We can agree that this denial seems to be the real problem, the scientific facts are ignored as not valid. But why? Following Castillo and Egginton, the spread of anti-intellectualism and the subsequent disregard for scientific indictments can be analyzed as follow: “The explanation for this apparently willful ignorance lies in today’s medialogy.”[3]. This statement summarizes in the concept of medialogy the problems of our times. This term, at once, describes both the partiality of media and their specific functioning as framing device. Medialogy, which can be intended as the logic of the media, is the current state in which media are used by a limited elite as the main tool to make people see reality in the way that will make the elite profit. The logic of medialogy is neoliberalism, and it works for the latter’s aims. Medialogy’s interpretation of the world reduces it into a series of exploitable resources, while the person is represented or intended just as a consumer. The aim of this frame is the unlimited growth of the market, its constant expansion, as well as an increase of profit. Our medialogy frames reality as such, pretending to be the only viable way of interpretation.

Thus, survival of our species seems to lie in a battle of interpretation, where what reality could be and how we should read it is at stake. Here the Humanities enters in the game, as the possible savior, being the field where to practice interpretation: “Literature, art, and philosophy have the capacity to teach us to think differently, precisely and especially when they are not captive to a strictly representationalist or objectivist logic. […] Reading literature and viewing art and thinking and writing about these experiences is the vital and indispensable foundation for any possible liberation from today’s medialogy and the self-destructive traps of desire it engenders”[4]. This because the Humanities allow us to see not just a different version of the world, but “[…] how the world can produce so many versions of itself”[5].

But here it emerges the hardest observation that is truly needed, the real crisis that the Humanities are facing. Humanities are a medicine nobody knows it is needed, and this ignorance is not only medialogy’s fault. In order to save the world, the Humanities have to overcome an even longer-lasting crisis: their own crisis, the crisis of culture tout court. A crisis brilliantly diagnosed already in 1936 by Denis de Rougemont in his book Penser avec les mains. He finds that the problem lies in the separation between culture and the productive world; in other words between intellectuals and who is described as “profane”, who is not an intellectual (I would say, who is busy with state or market affairs). De Rougemont believes that intellectuals are guilty: “The fault I imputed them (the intellectuals), is not to have badly guided public opinion. Rather, they have refused of guiding it, invoking the pretest of our cowardice: the pretest of impotence” [6]. What is the result? That culture speaks in a vacuum. This happens because: “[…] it asks nothing […] culture in considered as a commodity and not as an activity of production”[7]. The active side of culture has been lost. Culture should be a “battle, […] a means for fighting”[8]. Action and words have to join forces again, to change culture’s fate as well as human survival.

The Humanities resemble democracy in that they share the same risk of “talking to nobody”. Both should keep in mind that they have practical implications, as suggested by the title of George Huszar’s book Practical Implication of Democracy (1945). When he wrote his book, his worries were that: “[…] the nation might soon experience the kind of “disintegration” of democratic culture which enabled the rise of dictators in Europe and Japan. And this was because democracy had become a thing of words rather than actions. Huszar writes, “Democracy is something you do; not something you talk about. It is more than a form of government, or an attitude or opinion. It is participation” (xiii)”[9]. Paraphrasing it: culture is something you do. It is an active participation in the ongoing process of society. And today, this process needs all of our creativity and engagement for the good of our own survival. We need to imagine differently, and we need to make these alternative visions a shared value. This could be the duty of the Humanities right now: “In the all- pervasive market society, it is not enough to defend the value of the humanities in an increasingly corporatized university. Instead the humanities can and should go on the offensive to denounce the blinding effects of market fundamentalism and poke holes in the media- framed reality that’s coextensive with it”[10]. Humanities, let’s get our hands dirty.


Once we’re all agreed that we’re living in a world in ruins, the ways in which we go about tackling the possibilities for change are important. (Fabrizio Terranova in interview with Sophie Soukias, BRUZZ 2016).

Fabrizio Terranova’s Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival by, 2016.

Addendum in memory of George Floyd.

The world is trembling, injustices hit harder and riots cannot but spread.

It is not enough to be non-racist and we need to be anti-racist. Non-racism resembles the appearance of talk-democracy, while anti-racism the one of do-democracy. We need to be engaged, one by one, and take a stance, and our behavior has to follow our values, and our values have to shape our behaviors. I think the same of culture, of the Humanities. It is not enough to be non-ignorant. We need to be anti-ignorance. And maybe the combination of anti-ignorance, anti-racist, anti-homophobic acts and values will make the difference needed to break the spell.


[1]   N. Petrešin-Bachelez, On Slow Institutions, in How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse, eds. P. O’Neill, L. Steeds, M. Wilson, MIT Press, 2017, p. 41.

[2]   N. Klein, This Changes Everything, 2, quoted in D. Castillo, W. Egginton, The Humanities in the Age of Information and Post-Truth, Northwestern University Press, 2019, p. 99.

[3]   Ibid. p. 101

[4]   Ibid. p. 98.

[5]   Ibid. p. 97.

[6]   D. de Rougemont, Pensare con le mani. Le radici culturali della crisi europea, Transeuropa, 2012 p. 23

[7]   Ibid. p. 28.

[8]   Ibid. p. 33.

[9]   http://henryjenkins.org/blog/2019/5/30/participatory-politics-in-an-age-of-crisis-henry-jenkins-amp-nico-carpentier-part-i

[10] D. Castillo, W. Egginton, The Humanities in the Age of Information and Post-Truth, Northwestern University Press, 2019, p. 103.Whose Lives Matter. Precarity in Times of the Corona-Crisis

By Polyxeni Fotopoulou

The time of the Covid-19 pandemic has revealed the profound fissures of neoliberal capitalism.This pandemic discriminates against vulnerable people. This pandemic also allows and justifies state violence and constructs new modalities of living and co-existence under state surveillance tactics which demonstrate a problematic relation between the concept of freedom and security. To paraphrase Michel Foucault, this pandemic seems to be the utopia of the perfectly governed city (/society). In a more precise wording, it could be said that responsible for all the above is not the pandemic itself but the sociopolitical handling of it. Worldwide, presidents’ addresses highlight that we are all dealing with the same enemy. However, the only equal position that we have in the face of the corona crisis is that this virus threatens equally the health of all of us and our loved ones (Butler 2020). In this crisis we do not all have equal rights; homeless people are exposed to the virus, refugees are in camps unprotected without being provided with hygiene products, not everyone has equal access to health care, unemployment rises, there are more and more victims of domestic violence, there are more deaths of African-Americans than any other group in the U.S, there is racism against Asian people and populations are interpreted on the basis of a positivist and impersonal division between infected and non-infected bodies.

 Although the dichotomic conditions based on the sociopolitical dilemma of whose lives matter the most, solidarity between vulnerable people becomes their protective shield and a praxis of resistance against inequality. Collective initiatives of creating common spaces of solidarity and resistance emerged during the corona crisis shaping new social movements and collectives against these precarious conditions.

In historical moments of turbulent periods and great depressions, it is observed that spontaneous movements and collective actions emerge whose structure is usually not based on political parties ideologies and they deal with the precariousness of instability through alternative ways. I am referring to anti-fascist, anti-capitalist, anti- sexist, anti-homophobic and anti-transphobic collectives and movements which put clear boundaries against racism and they are in solidarity with vulnerable subjectivities. As Varvarousis and Kallis demonstrate; in a liminal period “sharing solidarity or horizontality are not introduced as indisputable a priori identity values. They emerge as the worth is experienced in practice in solving practical problems or in organizing collective actions”  (2017, 132). In other words, it could be said that in the initial phase of a crisis these collective actions function as initiatives of temporary relief of precarity. Particularly, in Commoning Against The Crisis (2017) Varvarousis and Kallis by focusing on the Greek Commoning Movement during Greece’s great depression (2009) present the idea of alternative commoning practices in periods of precarity claiming that these “new forms of commons follows a rhizomatic pattern” (2017, 129). Varvarousis and Kallis reflect this idea on Greek commoning initiatives and projects of austerity period such as the occupied squares by indignant citizens (Aganaktismenoi), communal kitchens and the occupations of Athens Metropolitan Clinic, Plato’s Academy, Empros,Vox, Scholeio, Hellenico, etc. where since the election of the current government (2019) the majority of them was violently evicted by police forces. Some of these commoning initiatives such as Aganaktismenoi (Indignant Citizens Movement) of Syntagma square (2010) became rhizomatic, namely “they have no center or periphery…and they are not stable but appear and disappear within a highly accelerating spiral” and others are still sustained till today and adapt to the new conditions such as the communal kitchens and occupations (ibid.,141-144) . While the Indignant Citizens Movement started as a collective spontaneous anti-austerity initiative, after a while the square was divided into the lower and the upper part(ibid.,138). This distinction had to do mainly with the “different functions of each zones”; the upper part in front of the Parliament was identified by protests “with the presence of nationalists or xenophobes” while the lower part was a space of “settlement, discussion and creation” (ibid., 138). In 2011, the presence of the Aganaktismenoi Movement in Syntagma square began gradually to weaken especially due to the violent intervention of police forces. Varvarousis and Kallis’ study shows us thoroughly how Greece, despite its deep rooted tradition in party interdependence, started to believe in the potentiality of heterogeneous assemblies with anti-capitalist and anti-racist character as well as in the existence of commoning initiatives outside the party orientation and hierarchy. The evolution of this phenomenon can be seen in recent movement of #SupportArtWorkers that started by people of the Greek art scene in May 2020 in the face of the corona crisis claiming support for the arts and cultural sector which has been particularly affected by the general lockdown.

Although the recent Greek extremely conservative government represents itself in local and international mainstream media as a great “rescuer” protecting Greek people from the “invisible enemy” some important visible facts are missing from this representation. Importantly, since the beginning of the corona crisis a number of significant shortages emerged in the public health care system such as shortages of ICUs (Intensive care units) and insufficient number of medical supplies, such as shortages of medical face masks, gloves and antiseptics. On top of that, according to the government decree which was published at the beginning of Covid-19 outbreak, due to the lack of medical staff in public hospitals doctors are forced to work overtime and to perform overnight duties without getting paid.

Furthermore, numerous professions that have been hit by the pandemic are not included in the two-month state support allowance. In particular, the Greek government is completely indifferent about the irreparable damage of the sector of Arts and Culture as theater performances, concerts, dance performances, museums and gallery exhibitions have been postponed until this summer. In the face of this precarity, in May art workers started on Avaaz webpage – one of the most known nonprofit organizations which promotes activist practices – an initiative of gathering signatures asking for solidarity support in their fight against the marginalization of Greek art workers. The movement appears on Facebook and in other social media with the hashtag #SupportArtWorkers, and art workers have already held a number of performances in public spaces and protest rallies in Athens, Thessaloniki and other Greek cities publicizing their demands. (1)

nafteboriki.gr. May, 10, 2020

The “Art Workers Initiative” claims three key rights: firstly the enactment of a long term support plan which will contribute to the economic recovery of Arts and Culture sector, secondly the radical reformation of Cultural workers’ rights, as especially musicians and songwriters have for decades been enduring the results of a flawed and non-transparent system, and thirdly the governmental decision for an immediate and precise plan of the gradual return of Arts and Culture sector as it has already been announced for other professional sectors. The #SupportArtWorkers movement is not connected to any institution, organization or party-based politics, it is a spontaneous initiative which through these demands pursues to claim the immediate relief of art workers’ suffering. The spontaneous gatherings of art workers in squares and public spaces through dancing, singing and performing acquire a festive, powerful and bodily character. The forcefulness, the peacefulness and the non-hierarchical principles of the #SupportArtWorkers movement reminds us of the pulse of the first period of the Indignant Citizens Movement. The Art workers’ movement either becomes rhizomatic or expands to claim further fundamental rights, at least for now it has achieved to create a solidarity circle and a common space of resistance where art workers claim their rights which have been depreciated by the Greek state. 

@alicemdogan. Twitter Photo. May 21 2008, 2020. Accessed May 28, 2020.             

Some of us constantly live under the “feeling of precariousness” with a “damaged sense of future” related to the fear of unemployment, the “anxiety of illness and mortality” – especially if we do not have the privilege to be covered by health insurance – and the fear of the threat of violence (Butler & Athanasiou 2013, 43). In this crucial sociopolitical moment of high precarity, solidarity and collectiviness between us, the vulnerable, seem to be (once again) our only option.

References

Butler, Judith. “Capitalism Has its Limits”. Verso. March 30, 2020. https://www.versobooks.com/blogs/4603-capitalism-has-its-limits.

Butler, Judith and Athena Athanasiou.“Dispossession: The performative in the political.” John Wiley & Sons, 2013.

Foucault, Michel. “Discipline and Punish: the Birth of the Prison.” Trans. Alan Sheridan. New York: Vintage 1 (1995): 977.

Varvarousis, Aggelos, and Giorgos Kallis. “Commoning against the crisis.” Another Economy is Possible: Culture and Economy in a Time of Crisis, 2017, 128-159.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com